Język angielski

Aby zapewnić Słuchaczom miejsce w odpowiedniej grupie, właściwej ich poziomowi zaawansowania i potrzebom przeprowadzany jest test, który pozwala określić rzeczywisty stopień znajomości języka.

Pamiętajcie! Wybierając właściwy poziom macie gwarancję nauczenia się czegoś nowego oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Poziomy zaawansowania w języku angielskim:

PODSTAWOWY:

A1 - Beginner

 • Słuchacz robi pierwszy krok w kierunku nauki języka angielskiego. Uczy się stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące własnej osoby i konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Zaczyna formułować bardzo proste wypowiedzi i pytania z zakresu życia prywatnego.
 • Uczy się pisać proste teksty np. kartki z życzeniami.

A2 - Elementary

 • Słuchacz rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym.
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Rozumie sens prostych informacji i ogłoszeń.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, rodzinę, pracę i szkołę.
 • Pisze proste teksty, listy i notatki.

 ŚREDNIOZAAWANSOWANY:

B1 - Intermediate

 • Słuchacz rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, itp.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży.
 • Rozumie sens rozmowy prowadzonej z naturalną prędkością.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne, lub pisemne na tematy, które są mu znane, bądź go interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia i zamierzenia krótko uzasadniając swoje opinie.
 • Streszcza książki, lub filmy.

B2 - Upper-Intermediate

 • Słuchacz rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jego specjalności.
 • Czyta prozę i artykuły związane ze sprawami życia codziennego.
 • Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 • Prowadzi rozmowę bez przygotowania na tematy związane z rodziną.
 • Pisze różnorodne teksty ( raport, esej, list) na wiele tematów.

ZAAWANSOWANY:

C1 - Advanced

 • Słuchacz rozumie szeroki zakres trudnych zagadnień, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Rozumie długie i złożone teksty informacyjne i literackie, programy telewizyjne i filmy.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajduje właściwe sformułowania.
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich, edukacyjnych, bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne.

C2 - Proficient

 • Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszytsko, co usłyszy, bądź przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych, lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precfyzyjnie.
Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu