Język rosyjski

Aby zapewnić Słuchaczom miejsce w odpowiedniej grupie, właściwej ich poziomowi zaawansowania i potrzebom przeprowadzany jest test, który pozwala określić rzeczywisty stopień znajomości języka.

Pamiętajcie! Wybierając właściwy poziom macie gwarancję nauczenia się czegoś nowego oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Poziomy zaawansowania w języku rosyjskim:

POZIOM POCZĄTKUJĄCY:

A1

 • Słuchacz nigdy nie miał styczności z językiem rosyjskim. Opanowuje alfabet rosyjski oraz podstawy gramatyki (rodzaje, liczby, odmiany czasownika, rzeczownika i przymiotnika).
 •  Uczy się czytać, pisać oraz mówić na podstwie słownictwa z życia codziennego (rodzina, dom, zakupy, itp.)

A2

 • Słuchacz potrafi budować proste wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie podstawowych tematów z życia codziennego.
 • Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z gramatyki i leksyki na podstawie nowych tematów z życia codziennego ( zawód, tradycje, święta, itd. )

 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY:

B1

 • Słuchacz potrafi budować wypowiedzi ustne i pisemne w poszerzonym zakresie tematycznym oraz wystarczająco dobrze opanował podstawowe tematy gramatyczne.
 • Na tym poziomie oprócz słownictwa z życia codziennego wprowadzana jest leksyka biznesowa i naukowa w stopniu minimalnym.
 • Materiał gramatyczny jest pogłębiony o imiesłów, nowe konstrukcje gramatyczne oraz spójniki i przyimki w różnym znaczeniu leksykalnym.
 • Poziom B1 odpowiada znajomości języka rosyjnskiego wymaganej na egzaminach maturalnych w Polsce.

B2

 • Na tym poziomie przywiązuje się dużą wagę do mowy potocznej oraz idiomów.
 • Znacznie poszerza się wiedzę zz akresu gramatyki, wiele czasu poświęca się polsko-rosyjskim niezgodnościom gramatycznym oraz leksykalnym.

POZIOM ZAAWANSOWANY:

C1

 • Kurs został pomyślany dla osób o wysokich kompetencjach językowych. Ten pozom opanowania języka ogólnego jest niezbędny dla filologów, tłumaczy, redaktorów, dziennikarzy, dyplomatów i menadżerów pracujących w zespołach rosyjskojęzycznych.
 • W trakcie kursu analizowane są teksty o różnych stylach (naukowym, literackim, publicystycznym i innych).
 • Zakres słownictwa jest poszerzony o słowa wieloznaczne, poznajemy przenośne znaczenie słó oraz konstrukcji.
 • Przywiązuje się dużą wagę do mowy pisemnej: pisanie wypracowań, esejów oraz artykułów na różne tematy.

C2

 • Znajomość języka rosyjskiego Słuchacza jest zbliżona do poziomu rodzinnego użytkownika języka.
 • Celem kursu jest utrzymanie stałego kontaktu z językiem . Do grupy kwalifikują się kandydaci, którzy potrafią swobodnie wypowaiadać się na dowolne tematy w języku rosyjskim..
 • Program kursu obejmuje podstawy tłumaczenia tekstówo różnych stylach.

 

Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu